Menu

Status prawny

Poradnia pSychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest placówką oświatową o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32).

Poradnia działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzież niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U, z 2010r.Nr 228 poz. 1490),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz. 1072),
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086 z 2008 r. z poźn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 133),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1491),
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 31, poz. 208)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28),
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz. U. Nr 228, Poz. 1492)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 17. Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr ZSE.552.194.2011.ZB z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie wydawania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 10 orzeczeń i opinii dla dzieci z autyzmem.
 18. Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie.

Utworzył:Michał GolonkaData utworzenia: 2015-01-08 11:30
Opublikował:Michał GolonkaData publikacji: 2015-04-20 12:05