Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
dysgrafia

Oferta

- szkoły ponadpodstawowe

[PP1] TUS - Trening Umiejętności Społecznych (autyzm, zespół Aspergera) [ponadpodstawowe]więcej

nazwa zajęć

Trening Umiejętności Społecznych [PP1]

zajęcia przeznaczone dla

uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania Poradni (http://ppp10.waw.pl/rejon-dzialania) posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na zdiagnozowany autyzm lub zespół Aspergera

prowadzący

 • Anna Grabek-Dąbrowska (psycholog)
 • Andrzej Biernacki (pedagog)
 • Anna Malczewska (psycholog)

zgłoszenia / zapisy

Zapisy na zajęcia:

Przesłanie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na zajecia. O przyjęciu na TUS decydują prowadzący. 
Zbieranie kart zgłoszeniowych trwa do 15.09.2021 r.

forma realizacji zajęć

stacjonarnie w poradni

dni i godziny odbywania się zajęć

środy, godz. 18:30-19:30 (klasy ponadpodstawowe)

okres odbywania zajęć

od 13 października 2021 r.
10 spotkań

następny cykl zajęć

II semestr 2021/2022 r., planowany 23.03.2022

 

Podstawowe cele:
Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji. Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale też od innych uczestników treningu. Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe i ćwiczenie poza zajęciami.

Program uczy podstawowych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmów, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami (w różnych sytuacjach życiowych i społecznych) oraz rozwijania kompetencji radzenia sobie z realizowaniem/podejmowaniem nowych wyzwań życiowych.

Arteterapiawięcej

nazwa zajęć

ARTETERAPIA

zajęcia przeznaczone dla

uczniowie szkół średnich

prowadzący

 • Alina Krywolewicz
 • Aleksandra Grzechowiak

zgłoszenia / zapisy

u prowadzących

liczba miejsc

5

dni i godziny odbywania się zajęć

środy, 18:00

okres odbywania się zajęć

I semestr

forma prowadzenia zajęć

stacjonarna 

następny cykl zajęć

II semestr

 

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży mającej problemy emocjonalne, jak również problemy z samoakceptacją i integracją w grupie. 

Arteterapia dla młodzieżywięcej

nazwa zajęćArteterapia dla młodzieży
zajęcia przeznaczone dlagrupa nr 1: uczniowie kl. VII-VIII
grupa nr 2: uczniowie kl. I-III LO
prowadzącymgr Aleksandra Grzechowiak, mgr Alina Krywolewicz
zgłoszenia / zapisytelefonicznie (22 835 03 48) poprzez sekretariat Poradni
oraz e-mailowo:
aleksandra.grzechowiak@ppp10.waw.pl
liczba miejsc7 osób w jednej grupie,  2 grupy
dni i godziny odbywania się zajęćśrody, 18:00-20:00
okres odbywania się zajęć30.03-15.06
forma prowadzenia zajęć*warsztaty stacjonarne w Poradni

Opis oferty znajduje się pod adresem:
http://ppp10.waw.pl/aktualnosci/arteterapia-dla-mlodziezy

Biofeedbackwięcej

Informacja z 27.08.2021 r.

W roku szkolnym 2020/21 Poradnia będzie prowadziła

kontynuację treningów przerwanych z powodu Covid-19.

 Nowe zgłoszenia trafiają na listę oczekującą.

 Treningi przeznaczone są wyłącznie dla uczniów

z placówek znajdujących się w naszym rejonie  działania.

 

Trenerzy Biofeedback (Alina Krywolewicz, Agnieszka Skubida, Benita Wolska) przyjmują zgłoszenia osobiście. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest spełnienie kryteriów opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji:

 • uczniowie szkół podstawowych z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 SP),
 • aktualne pełne badanie psychologiczne, bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),
 • udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS lub treningu słuchu,
 • konieczne badanie EEG (wskazane badanie QEEG),
 • konsultacja z lekarzem-neurologiem Grzegorzem Polańskim (przyjmuje w naszej Poradni), a przy zaburzeniach lękowych dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.
 

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

 

W naszej placówce nie prowadzimy treningów BFB dla dzieci i młodzieży chorych neurologicznie.

 

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

ADD lub ADHD, problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia lękowe.

 

Rekrutacja:wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę rezerwową wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

 

Warunki uczestnictwa w treningu:

 1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.
 

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

 • planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
 • w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.
 

Prowadzący:

mgr Alina Krywolewicz

mgr Agnieszka Skubida

mgr Benita Wolska

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia biofeedback
pdf icon

Doradztwo zawodowewięcej

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo
- Voltaire

Doradztwem w Poradni zajmuje się psycholog mgr Barbara Bogucka.

Osoby zainteresowane konsultacjami zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego (w godzinach pracy specjalisty).

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej .Praca, która dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp.
Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez:
 • poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 • poznanie oferty edukacyjnej,
 • poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 • naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.
 
Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?

Czynniki te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne - związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, czyli nasze:
 • zainteresowania
 • zdolności,
 • umiejętności,
 • wartości,
 • temperament,
 • możliwości intelektualne,
 • stan zdrowia.
Zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne np.
 • oferta edukacyjna,
 • strona internetowa szkoły, „dni otwarte”
 • prestiż szkoły, miejsce w rankingach,
 • poziom nauczania,
 • dobra lokalizacja szkoły,
 • bliskość miejsca zamieszkania,
 • opinie uczniów danej szkoły, portale społecznościowe, klimat szkoły,
 • presja rodziny,
 • tradycje rodzinne,
 • perspektywy dobrej pracy.
 

Przydatne adresy stron internetowych

perspektywy.pl - Portal informacyjny o szkołach i wyższych uczelniach.

crdz.wcies.edu.pl - strona Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji (informacje o szkołach i kształceniu zawodowym).

uczelnie.info.pl - baza informacyjna uczelni wyższych i kierunków studiów.

psz.praca.gov.pl - Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia zawierający dane m.in. rynku pracy.

mapakarier.pl

http://www.waszaedukacja.pl

https://kierunkowskazkariery.pl/ oraz https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/ - informacje o kierunkach studiów.

https://studia.gov.pl/
 

Labirynt zawodów - przetestuj się

Projekt „Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej" realizowany był w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów" i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wejdź na stronę progra.pl/labirynt-zawodow/ i pobierz program. Aplikacja pozwala skorzystać z bezpłatnego testu zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Tajemnice Aeropolis - bezpłatna gra

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.

Wejdź na stronę talentgamedownload.pl.

[SPW6] Terapia pedagogicznawięcej

Nazwa zajęć

 Terapia pedagogiczna [SPW6]

Słowa kluczowe

Problemy w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Zajęcia przeznaczone dla

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zajęcia nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu w tym ZA.

Prowadzący

Benita Wolska, Katarzyna Bronikowska

Zgłoszenia / zapisy

zapisy do 11 września lub w razie wolnych miejsc u prowadzących  w godzinach pracy  – druki do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej

Liczba miejsc

---

Dni i godziny odbywania się zajęć

Ustalane indywidualnie

Okres odbywania zajęć

Cały rok szkolny

forma prowadzenia zajęć

online/stacjonarnie

Celem terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją, dysortografią i dysgrafią jest usprawnienie obniżonych funkcji  percepcyjno-motorycznych biorących udział w procesie czytania i pisania. Ćwiczenia prowadzą do wykształcenia prawidłowych umiejętności szkolnych, usprawnienia uwagi i pamięci, wdrożenia do autokontroli oraz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego ucznia.

 
 

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej oraz grupowe zajęcia terapii ręki nie są przeznaczone dla dzieci z trudnościami ze spektrum autyzmu.

 
Regulamin kwalifikacji:

 

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z placówek rejonowych (uczniów szkół publicznych; w miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie z placówek niepublicznych).

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni).

 
 1. Dokładny termin składania wniosków ogłaszany jest do 20 sierpnia każdego roku. Zbieranie wniosków odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego jednak nie później niż do 15 września danego roku; W szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu.

 
 1. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się jeden dzień roboczy po terminie ustalonym w pkt. 3.

 

 1. O wyniku kwalifikacji na zajęcia prowadzący przekażą informację telefonicznie / e-mailowo bezpośrednio wnioskodawcy. W ciągu dwóch kolejnych dni istnieje możliwość zmian organizacyjnych oraz ustalenie indywidualnych terminów spotkań w ramach terapii kierowanej.

 

 1. Niezgłoszenie się na zajęcia w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników terapii.

 
 1. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe i włączane do grup w miarę zwalnianych miejsc.

 
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez trzy kolejne zajęcia lub 40% absencji oznacza wykreślenie uczestnika z zajęć. Na jego miejsce proponuje się kolejną osobę z listy oczekujących.

 
 1. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

 
 1. Długość trwania terapii oraz jej zakres ustalane są indywidualnie i uzależnione są od potrzeb uczestnika, efektów terapii oraz współpracy z rodzicami / opiekunami, a liczebność grup reguluje: §7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – z późniejszymi zmianami:

 

1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów. W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż. może samodzielnie przychodzić na zajęcia jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.

 

W szczególnych przypadkach prowadzimy terapię indywidualną.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową (dostępna poniżej) należy złożyć w recepcji lub przesłać na adres sekretariat@ppp10.waw.pl

 

karta zgłoszenia na zajęcia:

 • terapia pedagogiczna
pdf icon

 

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)