Menu

Menu

Orzecznictwo - Autyzm i Zespół Aspergera

1. Cel działania Zespołu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 została wyznaczona do orzekania w sprawie autyzmu i Zespołu Aspergera dla dzieci zamieszkujących (przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego) lub uczących się (realizujących obowiązek szkolny) na terenie 4 dzielnic Warszawy: Bemowa, Białołęki, Bielan i Żoliborza.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)

2. Skład Komisji:

mgr Kinga Kipa - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Grażyna Gasik - psycholog
mgr Olimpia Romanowska - psycholog
mgr Anna Grabek-Dąbrowska - psycholog
mgr Justyna Jedlińska - psycholog
mgr Alicja Golonka - pedagog (diagnoza dzieci do kl. I SP)
mgr Wiesława Szustkiewicz - pedagog (diagnoza dzieci od kl. I SP
lek. med. Andrzej Bojakowski - lekarz psychiatra (konsultacje medyczne)

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z psychologiem - będzie on przedstawiał sprawę dziecka przed Komisją Orzekającą oraz skoordynuje działania i ustali terminy badań u innych specjalistów (pedagoga, neurologa). Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań i zgromadzeniu dokumentów, należy, w obecności psychologa (lub Przewodniczącej Zespołu), wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia.

procedura wydawania orzeczeń dla:

dzieci w wieku przedszkolym (przed rozpoczęciem przygotowania przedszkolnego - tzw. zerowki)

uczniów, którzy chodzą do kl. 0 przedszkola/szkoły podstawowej
lub już ją ukończyli (czyli: SP, G, PNG)

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

miesiąc dzień posiedzenia zespołu
wrzesień 2018 4, 25
październik 2018 9, 23
listopad 2018 6, 20
grudzień 2018 4, 18
styczeń 2019 15, 29
luty 2019  
marzec 2019  
kwiecień 2019  
maj 2019  
czerwiec 2019  
lipiec 2019  
sierpień 2019  

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.


5. Pliki do ściągnięcia:

Lista placówek publicznych i niepublicznych diagnozujących autyzm oraz Zespół Aspergera.
zaświadczenie lekarskie dla potrzeb kształcenia specjalnego