Menu

Menu

Orzecznictwo - Indywidualne Nauczanie

1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka, mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.

Zespół wydaje orzeczenia:
- o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
- o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743).

2. Skład Komisji:

mgr Dorota Klimczyk - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Kinga Kipa - Dyrektor Poradni, psycholog, pedagog
mgr Jolanta Załóg - pedagog
lek. med. Grzegorz Polański - lekarz neurolog

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane rozpoczęciem procedury wydania orzeczenia w sprawie indywidualnego nauczania proszone są o umówienie się na wizytę do mgr Doroty Klimczyk lub mgr Jolanty Załóg (poprzez recepcję - osobiście lub telefonicznie).

Podstawowe dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, w którym określony jest stan uniemożliwiający (lub znacznie utrudniający) uczęszczanie do szkoły w okresie nie krótszym niż 30 dni,
  2. świadectwo szkolne z ostatniego roku szkolnego (czasami dodatkowo oceny semestralne),
  3. opinia ze szkoły opisująca sytuację ucznia (co powinna zawierać - w zależności od rodzaju wydawanego dokumentu):
Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka, a także wnioskować o udział w posiedzeniu Zespołu innych osób.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

miesiąc dzień posiedzenia zespołu
wrzesień 2018 7, 14, 28
październik 2018 12, 26
listopad 2018 9, 23
grudzień 2018 7, 21
styczeń 2019 4, 18
luty 2019 1, 15, 22
marzec 2019 8, 22
kwiecień 2019 ...
maj 2019 ...
czerwiec 2019 ...
lipiec 2019 ...
sierpień 2019 ...

Uwaga! Termin rozpatrywania wniosku zależy od ilości wpływających dokumentów i jest ustalany indywidualnie z rodzicami. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że, ze względu na dużą liczbę wnioskodawców, wniosek nie zawsze może być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.


5. Pliki do ściągnięcia:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb przyznania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia