Menu

Menu

Orzecznictwo - Kształcenie Specjalne

1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)

2. Skład Komisji:

mgr Ewa Kuczyńska - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Urszula Madejska - psycholog
mgr Wiesława Szustkiewicz - pedagog
lek. med. Grzegorz Polański - lekarz neurolog

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia w sprawie kształcenia specjalnego w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z psychologiem, który opiekuje się szkołą ucznia - będzie on przedstawiał sprawę dziecka przed Komisją Orzekającą oraz skoordynuje działania i ustali terminy badań u innych specjalistów (pedagoga, neurologa). Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań i zgromadzeniu dokumentacji, należy, w obecności Przewodniczącej Zespołu, wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

miesiąc dzień posiedzenia zespołu
sierpień 2017 22, 29
wrzesień 2017 05, 19
październik 2017 03, 17, 31
listopad 2017 14, 28
grudzień 2017 12
styczeń 2018 02, 16, 30
luty 2018 13, 27
marzec 2018 13, 27
kwiecień 2018 10, 24
maj 2018 15, 29
czerwiec 2018 12, 26
lipiec 2018 03
sierpień 2018 07, 21, 28

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.


5. Pliki do ściągnięcia:

zaświadczenie lekarskie dla potrzeb kształcenia specjalnego