Menu

Menu

Orzecznictwo - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.

Oferujemy możliwość konsultacji u różnych specjalistów dla dzieci w wieku od 1 do 7 roku życia. Dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w rozwoju będą mogły korzystać w ramach tzw. wczesnego wspomagania rozwoju z różnych form pomocy terapeutycznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)

2. Skład Komisji:

mgr Wioleta Osuch - neurologopeda, koordynator Zespołu WWRD
mgr Julia Piotrowska - psycholog
mgr Alicja Golonka - pedagog specjalny
mgr Elżbieta Ruszkiewicz - logopeda
mgr Alicja Stępniewska - rehabilitant
mgr Małgorzata Szpakowska - rehabilitant
lek. med. Grzegorz Polański - lekarz neurolog

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z koordynatorem Zespołu mgr Wioletą Osuch (osobiście lub telefonicznie) w godzinach pracy.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz opinii (termin odbioru dokumentu proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie opinia nie zostanie odebrana z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

Posiedzenia Zespołu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca i rozpoczynają się ok. godziny 11:30.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.


5. Pliki do ściągnięcia:

lista zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działających na terenie Warszawy