Menu

Menu

Zapisy 2019/20

Zapis na Zajęcia Rozwijające Umiejętności Społeczne (tzw. TUS)
jest prowadzony w okresie od 2 do 14 września 2019 r.

Zapis odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej.
Można tego dokonać osobiście w sekretariacie Poradni lub drogą e-mailową.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 r.

Prowadzący skontaktują się telefonicznie z rodzicami/opiekunami,
w celu poinformowania o wynikach kwalifikacji.

Regulamin

Regulamin organizacji zajęć rozwijających umiejętności społeczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera odbywających się na terenie PPP nr 10:

 1. Zajęcia organizują i prowadzą pracownicy Poradni.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci posiadających diagnozę medyczną: autyzm oraz zespół Aspergera, uczęszczających do placówek będących w rejonie PPP nr 10 (placówki bielańskie, będące pod opieką poradni).
 3. Nabór odbywa się na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń (druki dostępne w rejestracji i na stronie internetowej Poradni). Nie zapisujemy dzieci telefonicznie.
 4. Zbieranie kart zgłoszeń odbywa się w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego, jednak nie później niż do 15 września danego roku; w szczególnych przypadkach termin składania wniosków zostaje przedłużony o czym powiadamiamy w ogłoszeniu na stronie internetowej.
 5. Osoby niezakwalifikowane z powodu braku miejsc lub możliwości organizacyjnych wpisywane są na listy rezerwowe, które będą brane pod uwagę w ustalaniu zajęć terapeutycznych w następnym cyklu spotkań.
 6. O wyniku kwalifikacji na zajęcia wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie/e-mailowo.
 7. Zajęcia odbywają się w trybie semestralnym, jeden raz w tygodniu, 10 spotkań.
 8. Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 15.00-20.00, dzieci będą kwalifikowane do grup z uwzględnieniem ich wieku i poziomu funkcjonowania. Decyzję o przyjęciu do grupy podejmują osoby prowadzące zajęcia, po ustalonym spotkaniu kwalifikacyjnym.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania zajęć przez prowadzących - rodzice zostaną wcześniej powiadomieni. Odwołane zajęcia z winy terapeutów zostaną odpracowane. Odrobieniu nie podlegają nieobecności dziecka w czasie prowadzonych zajęć, wynikające z jego niedyspozycji.
 10. Czas trwania zajęć: do 50 minut - prowadzący w zależności od aktualnej sytuacji w grupie mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia.
 11. Rodzice mają obowiązek zgłaszać nieobecność dziecka przed zajęciami (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w recepcji lub u prowadzących zajęcia).
 12. Nieusprawiedliwiona nieobecność przez 3 kolejne zajęcia oznacza rezygnację uczestnika i wykreślenie go z zajęć.
 13. W przypadku wystąpienia zachowań trudnych (agresywnych, zagrażających bezpieczeństwu dziecka lub/i innych uczestników zajęć) dopuszcza się możliwość zawieszenia uczestnika w zajęciach.
 14. Przypominamy o zaspokojeniu podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, toaleta) przed rozpoczęciem zajęć.
 15. Po zakończeniu cyklu zajęć odbędą się indywidualne spotkania podsumowujące z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do osobistego ustalenia konkretnego terminu spotkania z prowadzącymi zajęcia.
 16. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych w przypadku dzieci do lat 10 zobowiązani są do ich przyprowadzania i odprowadzania, a także przebywania na terenie Poradni w czasie trwania zajęć. Dziecko powyżej 10 r.ż może samodzielnie przychodzić na zajęcia, jeśli rodzic/opiekun prawny wyrazi na to pisemną zgodę.


Pliki do pobrania

nazwa / zawartość pliku format
Karta zgłoszenia na Zajęcia Rozwijające Umiejętności Społeczne (dawniej TUS)
Regulamin wewnętrzny korzystania z TUS