Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
logopeda
logopeda
Bielany

Orzecznictwo

Kształcenie Specjalne (autyzm i zespół Aspergera) uczniowie kl. I i starsi z Żoliborza

1. Cel działania Zespołu:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 została wyznaczona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do orzekania w sprawie autyzmu i zespołu Aspergera dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie dzielnicy Żoliborz.

Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743).

 

2. Skład Zespołu:

mgr Kinga Kipa - Dyrektor Poradni, psycholog, pedagog, Przewodnicząca Zespołu
mgr Justyna Jedlińska - psycholog
mgr Anna Grabek-Dąbrowska - psycholog
mgr Wiesława Szustkiewicz - pedagog
lek. Adam Bojakowski - psychiatra konsultant

 

3. Procedura wydawania orzeczeń:

Osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub zespół Aspergera powinny skontaktować się z Poradnią (telefonicznie lub osobiście) w celu umówienia się z psychologiem mgr Justyną Jedlińską (na pierwszą wizytę bez dziecka) oraz na badanie pedagogiczne do mgr Wiesławy Szustkiewicz i ewentualnie na badanie logopedyczne do mgr Elżbiety Ruszkiewicz.

Jeżeli dziecko było badane w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych, należy złożyć wniosek o przeniesienie dotychczasowej dokumentacji dziecka do Poradni nr 10.

Dokumenty potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • oryginał zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży (nie starsze niż 6 m-cy lub wydane w bieżącym roku szkolnym);
 • oryginał opinii pedagogicznej z pieczątką przedszkola/szkoły. Opinia powinna zawierać:
  • opis umiejętności edukacyjnych i komunikacyjnych, które prezentuje dziecko, z wyszczególnieniem jego mocnych i słabych stron,
  • opis funkcjonowania dziecka podczas zajęć edukacyjnych i swobodnej aktywności, relacji z rówieśnikami, funkcjonowania emocjonalnego;
 • opinie dotyczące występujących trudności oraz opis funkcjonowania podczas zajęć w przypadku, gdy dziecko uczęszcza/ło na zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, rozwijające umiejętności społeczne, SI;
 • kopie innych opinii/diagnoz w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia specjalistyczne, np. logopedyczne, SI, rozwijające umiejętności społeczne, trening słuchowy;
 • kopie istotnych dla sprawy dokumentów medycznych (np.: EEG, badanie słuchu, wzroku, konsultacja neurologiczna, rehabilitacyjna), do wglądu oryginały tych dokumentów;
 • kopie 2 ostatnich świadectw szkolnych oraz wydruk z ocenami z bieżącego semestru nauki (np. z Librusa);
 • kopie wyników przeprowadzonych testów kończących dany etap edukacyjny;
 • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wykonanych w innych placówkach.


W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja będzie niewystarczająca do wydania orzeczenia, specjaliści Poradni wykonają niezbędne badania.

Po zakończeniu badań na terenie PPP nr 10 rodzic składa wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia przedstawienia pełnej dokumentacji.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka, a także wnioskować o udział w posiedzeniu innych osób.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Orzeczenia nie odebrane z Poradni w ww. terminie są wysyłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

Posiedzenia Zespołu odbywają się co drugi wtorek (jeden raz na dwa tygodnie) w godzinach 13:00-17:00.
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
Wnioskodawca zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie terminu.

 

5. Pliki do pobrania:

zaświadczenia lekarskie:

 • kształcenie specjalne (KS)
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)