Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
psycholog
Bielany
pedagog

Orzecznictwo

Orzecznictwo

Zespoły orzekające

Zespoły orzekające działające w naszej Poradni wydają orzeczenia o potrzebie:
 • kształcenia specjalnego (KS),
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (IN),
 • indywidualnego nauczania (IN),
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ZRW)
oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

 

Skład zespołów orzekających 

W skład zespołu wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog, lekarz, inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia (wyznaczeni przez dyrektora):
  • nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
  • asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy
  • pomoc nauczyciela,
  • asystent edukacji romskiej
 • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista 

Rejonizacja

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania naszej Poradni.

W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia KS, IN, ZRW i opinie WWRD wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 w Warszawie).

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera nasza Poradnia wydaje dla dzieci i uczniów z rejonu działania własnego oraz rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 (ul. Felińskiego 15).
 
 dziecko / uczeń nie chodzi do żadnej placówkidziecko / uczeń chodzi douczeń zakończył naukę w szkole ponadpodstawowej, rozpoczął studia lub pracę zawodową
żłobkaprzedszkolaszkoły podstawowejszkoły ponadpodstawowej
kryterium rejonizacjimiejsce zamieszkaniamiejsce zamieszkaniamiejsce pobierania nauki (adres siedziby placówki)brak możliwości przyjęcia - poradnie p-p zajmują się uczniami do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej (pomocy należy szukać w placówkach Systemu Opieki Zdrowotnej np. Poradniach Zdrowia Psychicznego)

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15).

Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)