Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
Bielany
psycholog
pedagog

Nasza Poradnia

FAQ - Pytania i odpowiedzi

FAQ (ang. frequently asked questions – często zadawane pytania. Pytania i odpowiedzi.

1. Ile czasu trwa wizyta?

Czas trwania spotkania ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od wieku dziecka, powodu zgłoszenia i przebiegu konsultacji.
Wizyta z dzieckiem u psychologa trwa przeważnie 2-2,5h, pedagoga 2h, logopedy 1,5h. Konsultacje, które odbywają się bez dzieci mogą być krótsze.


2. Jakie dokumenty przynieść na wizytę?

a) Opinia nauczyciela/wychowawcy/psychologa szkolnego na temat funkcjonowania dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole.
Nasi pracownicy mają niewiele okazji, aby obserwować dziecko na terenie placówki, dlatego prosimy, aby osoby, które mają taką możliwość, opisały zachowania dzieci. Chodzi przede wszystkim o zachowania pod kątem emocjonalno-społecznym, ale także opis zachowań niepokojących - nieprawidłowych zachowań, trudności z nauką, trudności z konkretnym przedmiotem szkolnym.

b) Świadectwo szkolne z ostatniego roku oraz dwóch poprzednich lat.
Psycholog lub pedagog, po zapoznaniu się z zawartością dostarczonych dokumentów, pozna sytuację edukacyjną ucznia - jego oceny z poszczególnych przedmiotów.

c) Zeszyt z języka polskiego, historii, matematyki.
Dla uczniów zgłoszonych z powodu trudności dyslektycznych - dysleksji (błędy w pisowni), dysgrafii (nieczytelne pismo), dyskalkulii (trudności w przeliczaniu). Ważne jest, aby zeszyt nie był przepisywany w domu "na czysto", tylko odpowiadał naturalnemu pisaniu -  temu w jaki sposób uczeń pracuje w szkole.

d) Zaświadczenie lekarskie.
W przypadku starania się o kształcenie specjalne KS (np. od lekarza psychiatry) lub indywidualne nauczanie IN. Należy pamiętać, że w przypadku KS zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy. W przypadku IN musi ono wskazywać niezdolność ucznia do uczestnictwa w zajęciach w okresie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych.

e) Inne dokumenty związane z powodem zgłoszenia:
- dokumenty z niepublicznych placówek (np. opinia z badania psychologicznego w prywatnym gabinecie),
- dokumenty związane z edukacją i rozwojem ucznia (np. opinia logopedyczna od logopedy przedszkolnego).
Można kierować się zasadą im więcej informacji, związanych z trudnościami ucznia, otrzyma pracownik poradni, tym korzystniejsze zalecenia będzie mógł wpisać na wydawanej opinii.


3. Po jakim czasie mogę odebrać opinię psychologiczną/pedagogiczną?
Pracownik, kończąc diagnozę, przeważnie informuje na kiedy uda mu się przygotować opinię. Według Rozporządzenia MEN nie powinien być to okres dłuższy niż 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć się do 60 dni.


4. Po jakim czasie mogę odebrać orzeczenie KS, IN, opinię WWRD?
Orzeczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu, na którym omawiany był wniosek o wydanie orzeczenia. Jeżeli 7. dnia orzeczenie nie zostanie odebrane przez wnioskodawcę lub osobę do tego pisemnie upoważnioną, dokument wysyłany jest listem poleconym na adres zamieszkania wnioskodawcy.

 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)