Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
dysleksja
Bielany
dysleksja

Orzecznictwo

Indywidualne Nauczanie (IN)

1. Cel działania Zespołu ds. Indywidualnego Nauczania

Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie:
  • indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
  • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743).
 

2. Skład Zespołu

mgr Dorota Klimczyk - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Kinga Kipa - Dyrektor Poradni, psycholog, pedagog
mgr Jolanta Załóg - pedagog
lek. Grzegorz Polański - neurolog konsultant
 

3. Procedura wydawania orzeczeń

Osoby zainteresowane uzyskaniem orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania proszone są o umówienie się na wizytę do mgr Doroty Klimczyk lub mgr Jolanty Załóg (poprzez recepcję - osobiście lub telefonicznie).

Podstawowe dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia:
  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, w którym określony jest:
  • przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia,
  1. opinia ze szkoły o funkcjonowaniu ucznia i jego sytuacji dydaktycznej oraz wychowawczej,
Wniosek o wydanie orzeczenia składa rodzic lub pełnoletni uczeń podczas wizyty u członka zespołu orzekającego.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

W przypadku, gdy dołączona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia tej dokumentacji, a niezbędne badania psychologiczne lub pedagogiczne wykonują specjaliści Poradni wskazani przez przewodniczącego Zespołu.
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia przedstawienia pełnej dokumentacji.
 
Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka, a także wnioskować o udział w posiedzeniu Zespołu innych osób.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie). Orzeczenia nie odebrane z Poradni w w/w terminie są wysyłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 

4. Terminy posiedzeń Zespołu

Posiedzenia Zespołu odbywają się w piątki w godzinach 14:00-16:00.
 
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
Wnioskodawca zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie terminu.
 

5. Pliki do pobrania

zaświadczenia lekarskie:

  • wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wydanego na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego
pdf icon
  • wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka lub ucznia w przypadku ubiegania się opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)