Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
dysgrafia
dysgrafia
dysgrafia

Orzecznictwo

Kształcenia Specjalne (KS)

1. Cel działania Zespołu ds. Kształcenia Specjalnego

Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki. Według Rozporządzenia MEN są to:
 • niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazja,
 • niepełnosprawność intelektualnia w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawność intelektualnia w stopniu umiarkowanym,
 • niepełnosprawność intelektualnia w stopniu znacznym,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)
 

2. Skład Zespołu

mgr Ewa Kuczyńska - Przewodnicząca Zespołu, psycholog
mgr Anna Grabek-Dąbrowska - psycholog
mgr Barbara Wąsowicz-Staniszewska - pedagog
lek. Grzegorz Polański - neurolog konsultant
 

3. Procedura wydawania orzeczeń

Osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia w potrzebie kształcenia specjalnego w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z psychologiem, który opiekuje się szkołą ucznia (zakładka: Rejon działania) - specjalista koordynuje działania i ustala terminy badań u innych specjalistów: pedagoga, logopedy, ew. lekarza neurologa. 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań i zgromadzeniu dokumentacji, rodzic wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia. Psycholog prowadzący przedstawia sprawę dziecka/ucznia podczas posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia przedstawienia pełnej dokumentacji.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka, a także wnioskować o udział w posiedzeniu Zespołu innych osób.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz orzeczenia (termin odbioru orzeczenia proszę potwierdzić telefonicznie).

Jeżeli w ww. okresie orzeczenie nie zostanie odebrane z Poradni, siódmego dnia zostanie ono wysłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 

4. Terminy posiedzeń Zespołu

Zespół zbiera się co drugi wtorek (jeden raz na dwa tygodnie) i obraduje w godzinach 13:00 -17:00.
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
Wnioskodawca zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie terminu.
 

5. Pliki do pobrania

zaświadczenia lekarskie:

 • kształcenie specjalne (KS)
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)
Z uwagi panującą epidemię, a tym samym brak możliwości wykonania niektórych badań (psychologicznych i pedagogicznych) w poradni prosimy, by opinia ze szkoły była szczegółowa i zawierała informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1743).

Opinia na temat sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia wydana przez nauczycieli, wychowawcę lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem powinna zawierać następujące informacje:
 • informację o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
 • informację o funkcjonowaniu ucznia w szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku uczniów:
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - okresową ocenę funkcjonowania dziecka,
 • informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawcę i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 • informację o formach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okresie jej udzielania oraz efektach podjętych działań;
 • wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mającej na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
Dodatkowo, ze względu na brak możliwości wykonania badań w poradni, prosimy o informację o osiągnięciach edukacyjnych z języka polskiego i matematyki (m. in.: jakie wiadomości z zakresu przewidzianego podstawą programową opanował uczeń, czy ma problemy z opanowaniem materiału, w jakim zakresie? Czy w pracach pisemnych popełnia błędy? Jakiego typu? Czy pisze wyraźnie? Czy rozumie czytane treści?).

Zebranie ww. informacji pozwoli nam na zamieszczenie w orzeczeniu adekwatnych zaleceń do dalszej pracy z uczniem w szkole.