ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
psycholog

Orzecznictwo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.
 
Oferujemy możliwość konsultacji u różnych specjalistów dla dzieci w wieku od 1 do 7 roku życia. Dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w rozwoju będą mogły korzystać w ramach tzw. wczesnego wspomagania rozwoju z różnych form pomocy terapeutycznej.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)
 

2. Skład Komisji:

mgr Wioleta Osuch - neurologopeda, koordynator Zespołu WWRD
mgr Julia Piotrowska - psycholog
mgr Alicja Golonka - pedagog specjalny
mgr Elżbieta Ruszkiewicz - logopeda
mgr Alicja Stępniewska - rehabilitant
mgr Małgorzata Szpakowska - rehabilitant
lek. med. Grzegorz Polański - lekarz neurolog
 

3. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z koordynatorem Zespołu mgr Wioletą Osuch (osobiście lub telefonicznie) w godzinach pracy.
 
Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.
 
W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz opinii (termin odbioru dokumentu proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie opinia nie zostanie odebrana z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 

4. Terminy posiedzeń Zespołu:

Posiedzenia Zespołu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca i rozpoczynają się ok. godziny 11:30.
 
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.
 

5. Pliki do ściągnięcia i inne informacje:

https://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka - strona Biura Edukacji, na której można odnaleźć wiele informacji o WWRD prowadzonym na terenie m.st. Warszawy
 
https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/20166/attachments/wykaz-zespolow-wwrd-sierpien-2018.pdf - wykaz Zespołów WWRD działających na terenie m.st. Warszawy (stan na sierpień 2018 r.)

zaświadczenia lekarskie:

  • kształcenie specjalne (KS)
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)