Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
logopeda
logopeda
dysleksja

Orzecznictwo

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)

1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 została wyznaczona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do orzekania w sprawie autyzmu i zespołu Aspergera dla dzieci z dzielnicy Bielany oraz Żoliborz, które:
  • zamieszkują na terenie powyżej wymienionych dzielnic i nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego;
  • uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach mających siedzibę na terenie dzielnic Bielany i Żoliborz.
Oferujemy możliwość konsultacji u różnych specjalistów dla dzieci w wieku od 0 do 7 roku życia. 
Dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w rozwoju będą mogły korzystać w ramach tzw. wczesnego wspomagania rozwoju z różnych form pomocy terapeutycznej.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)
 

2. Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania

mgr Wioleta Osuch - neurologopeda, koordynator Zespołu WWRD
mgr Andrzej Biernacki- pedagog specjalny
mgr Alicja Golonka - pedagog specjalny, psycholog
mgr Iwona Jóźwiak - logopeda
mgr Paulina Katowicz - logopeda
mgr Julia Piotrowska - psycholog
mgr Elżbieta Ruszkiewicz- logopeda
mgr Małgorzata Szpakowska - rehabilitant
mgr Adriana Święszkowska - logopeda
mgr Kinga Ziobrowska - logopeda
 

3. Jak uzyskać opinię o potrzebie wwrdz:

Osoby zainteresowane wydaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z  koordynatorem Zespołu mgr Wioletą Osuch w godzinach pracy:
Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.
W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz opinii (termin odbioru dokumentu proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie opinia nie zostanie odebrana z Poradni, to 7. dnia zostanie wysłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.


4. Terminy posiedzeń Zespołu:

Posiedzenia Zespołu odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca i rozpoczynają się ok. godziny 13.00.
Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.
 

5. Pliki do ściągnięcia i inne informacje:

Strona Biura Edukacji, na której można odnaleźć wiele informacji o WWRD prowadzonym na terenie m.st. Warszawy (aktualna lista Zespołów WWRD):
https://edukacja.um.warszawa.pl/wspomaganie-rozwoju-dziecka

Wykaz publicznych Zespołów WWRD działających na terenie m.st. Warszawy (stan na luty 2022 r.):
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-oferta-samorzadowa-w-2022-r

Wykaz niepublicznych Zespołów WWRD działających na terenie m.st. Warszawy (stan na maj 2019 r.):
zestawienie pdf

zaświadczenia lekarskie:

  • kształcenie specjalne (KS)
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (ZRW)
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
pdf icon
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)