Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
psycholog
dysleksja
poradnia nr 10

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Informacje podstawowewięcej

Dane podstawowe

Pełna nazwa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10
Adres: ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Telefon: 22 835 03 48
Strona www: www.ppp10.waw.pl
Adres e-mail: sekretariat.ppp10(małpka)eduwarszawa.pl
NIP: 118 174 54 53
REGON: 000 838 111 (00083811100000)
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych RSPO: 23512

BIP - Władzewięcej

Dyrektor: Kinga Kipa, nauczyciel dyplomowany.

Wicedyrektor: Alicja Stępniewska, nauczyciel dyplomowany.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest publiczną placówką wychowawczo-oświatową.

Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32).

 

BIP - Struktura organizacyjnawięcej

BIP - Status prawnywięcej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest publiczną placówką wychowawczo-oświatową.

Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29).

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32).

Poradnia działa na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzież niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U, z 2010r.Nr 228 poz. 1490),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 173, poz. 1072),
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086 z 2008 r. z poźn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r., Nr 23, poz. 133),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z poźn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1491),
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 31, poz. 208)
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28),
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej(Dz. U. Nr 228, Poz. 1492)
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 paĽdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.).
 17. Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr ZSE.552.194.2011.ZB z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie wydawania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 orzeczeń i opinii dla dzieci z autyzmem.
 18. Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie z 1 grudnia 2017 r.
 19. Aneksu nr 1 z 07.02.2020 r. do Statutu.
 20. Aneksu nr 2 z 02.09.2022 r. do Statutu.

BIP - Zasady funkcjonowaniawięcej

Poradnia jest czynna od poniedzialku do piątku w godzinach 08:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 09:00-13:00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną nad dziećmi i młodzieżą z placówek oświatowych (tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) znajdujących się w rejonie działania Poradni.

Zapisy do naszej Poradni prowadzone są wg rejonizacji.

Poradnia opiekuje się uczniami z placówek oświatowych znajdujących się w granicach rejonu określonego przez Uchwałę Rady m.st Warszawy nr V/90/2015 z dnia 15.02.2015 roku. Współpracujemy zarówno z placówkami publicznymi, jak i niepublicznymi.

W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek edukacyjnych (poniżej 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do placówek edukacyjnych), obowiązuje rejonizacja wg miejsca zamieszkania - Poradnia obejmuje opieką dzieci mieszkające w granicach administracyjnych Bielan.

Każda z placówek znajduje się pod opieką konkretnego psychologa, który prowadzi badania i konsultacje wyąłcznie dla uczniów z tej placówki.

BIP - Kompetencje i przedmiot działalnościwięcej

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Bielany, z wyłączeniem placówek znajdujących się pod opieką PPP nr 3.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień, b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, c) specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: a) szczególnie uzdolnionych, b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, d) z zaburzeniami komunikacji językowej, e) z chorobami przewlekłymi;
 3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.


Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

Osoby te realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. Zakres zadań pracowników z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią określony jest w zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

BIP - Sposoby przyjmowania i załatwiania sprawwięcej

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 dostępne są na podstronie  Grafik pracy.

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek 08:00-20:00 oraz soboty 09:00-13:00.

Zapisy na konsultacje i podstawowe badania (np. w kierunku dysleksji) prowadzone są telefonicznie oraz na miejscu przez recepcję (o ile grafik specjalisty, to umożliwia). W innym wypadku, należy kontaktować się ze specjalistą w jego godzinach pracy.

Wnioski ws. wydania orzeczenia (ds. kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) wydawane są wyłącznie przez psychologów prowadzących diagnozę, po skompletowaniu dokumentacji, niezbędnej do wydania orzeczania.

Odbiór opinii i orzeczeń odbywa się w recepcji Poradni. Odbioru może dokonać tylko wnioskodawca lub osoba pełnoletnia upoważniona przez wnioskodawcę.

BIP - Sprawozdaniawięcej

Informacje zwązane z realizacją przez Poradnię Ustawy o dostępności (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.). można odnaleźć na stronie  http://ppp10.waw.pl/dostepnosc
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)