ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa
Warszawa Bielany Biuletyn Informacji Publicznej
   
wrzeciono 24

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy w okresie trwania pandemii Poradnia wydaje orzeczenia?więcej

Tak, zespoły się odbywają raz w tygodniu.

W jaki sposób można odebrać orzeczenie z Poradni?więcej

Procedura wydawania orzeczeń opisana została na stronie http://ppp10.waw.pl/odbior-orzeczen.

Do kogo zgłosić się w sytuacji nieprawidłowego realizowania zaleceń przez szkołę/nauczycieli w pracy z dzieckiem z orzeczeniem?więcej

Poradnia nie ma możliwości organizacyjnych w poszczególnych placówkach oświatowych. Zakres wsparcia, możliwych udogodnień lub zmiany form pracy/ przekazu informacji/ ilości materiału, powinni dostosowywać na bieżąco i przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb i możliwości dziecka jego nauczyciele w szkole. Pytania dotyczące czynności organizacyjnych i możliwości ich zmian/ dostosowań należy kierować więc do nauczycieli ucznia albo dyrekcji placówki oświatowej. Instancją wyższą jest Wydział Oświaty i Wychowania we właściwym urzędzie dzielnicy.

Czy obecnie poradnia wydaje opinie w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia,dysgrafia, dyskalkulia)?więcej

Poradnia nadal świadczy pomoc w tym względzie, jednakże w ograniczonym zakresie. Jeśli został zakończony proces diagnostyczny,  opinia  w  w/w sprawie będzie wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku przez rodzica (można przesłać skan do poradni). Jeśli proces diagnostyczny nie został zakończony lub w ogóle nie rozpoczęty, nie ma możliwości na chwilę obecną wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia w tej sprawie wydawana jest raz w karierze szkolnej ucznia i wymaga rzetelnej informacji i diagnozy opartej na bezpośrednim kontakcie z dzieckiem/uczniem.

Czy w warunkach pandemii jest możliwe prowadzenie terapii pedagogicznej z dzieckiem?więcej

Terapeuci pedagogiczni nadal świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jednakże w zmienionej formie. Mogą pozostawać w kontakcie online: mailowym, telefonicznym, skype, przesyłając propozycje zadań (gier, zabaw) do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.

Czy poradnia wydaje obecnie opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego oraz w sprawie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą (edukacja domowa)?więcej

Nie ma możliwości wydania takich opinii bez diagnozy psychologicznej dziecka. Jedynie możliwe jest wydanie opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie ks.
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)