Kontrast: A A A A
Czcionka: A A A
   
poradnia nr 10
dysleksja
logopeda

Nasza Poradnia

Praktyki i praca

Pracawięcej

Praca

Informacje o wolnych stanowiskach oraz poszukiwanych pracownikach umieszczamy na stronie Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli:
https://mbopn.kuratorium.waw.pl/

Praktykiwięcej

Praktyki

Przepraszamy, ale w roku szkolnym 2022/23, nie mamy już możliwości prowadzenia praktyk. (marzec 2023)

Koordynatorem praktyk w Poradni jest mgr Alicja Golonka.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt telefoniczny z Poradnią (22 835 03 48) w godzinach pracy koordynatora (godziny pracy podane w zakładce Grafik pracy) lub przesłanie wiadomości e-mail na adres sekretariatu Poradni.

W trakcie rozmowy (w treści e-maila) będą potrzebne następujące informacje (prosimy o ich przygotowanie):

 • nazwa uczelni,
 • kierunek studiów,
 • specjalizacja,
 • liczba wymaganych godzin praktyk,
 • termin realizacji praktyk,
 • swój numer telefonu.

Regulamin praktykwięcej

REGULAMIN PRAKTYK
Podstawowym celem praktyk studenckich jest poznanie od strony prawnej i praktycznej specyfiki pracy w Poradni. Praktyka daje możliwość do poznania roli Poradni w systemie oświaty, celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Studenci mają okazję do obserwowania zajęć terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników. Poznają zasady przeprowadzania diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz podstawowe narzędzia diagnostyczne. Zapoznają się z procedurami działania zespołu orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii.


§ 1
Dokumenty niezbędne do odbycia praktyki dostarczane przez studenta z Uczelni:
 • skierowanie/wniosek, (oryginał) z imieniem i nazwiskiem, kierunkiem studiów i określeniem czasu trwania praktyki w Poradni
 • informacja, co ma być warunkiem zakończenia praktyki w PPP i co ma być dokumentem podsumowującym jej odbycie-opinia, ocena słowna, uwagi o cechach osobowych i predyspozycjach do wykonywania zawodu
  w przyszłości itp. Ocena/opinia o zaliczeniu praktyk studenckich jest dokonywana na wzorze uczelni i po wypełnieniu przez opiekuna praktyk przekazywana jest studentowi.

§ 2
Po zakończeniu praktyki dokumenty zostające w PPP:
 • skierowanie/wniosek
 • kopia opinii o przebiegu praktyki – (oryginał zabiera student)

§ 3
PRZEBIEG PRAKTYKI W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Założenia ogólne:
 • Praktyka stanowi część procesu kształcenia nauczycieli i jest obowiązkowym zajęciem każdego studenta.
 • W okresie odbywania praktyki student zobowiązany jest stosować się do porządku i trybu pracy obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Opiekun praktyk w porozumieniu z dyrekcją PPP wyznacza studentowi opiekuna merytorycznego praktyki.
Organizacja i przebieg praktyki:
 • Długość trwania praktyki i semestr jej odbycia określany jest przez uczelnię studenta we wniosku/skierowaniu dostarczonym przez studenta do PPP.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do kontaktu z opiekunem praktyk.
 • W dniu rozpoczęcia zajęć student zgłasza się do opiekuna merytorycznego praktyki w celu ustalenia kwestii organizacyjnych przebiegu praktyki.
 • Opiekun merytoryczny potwierdza w dzienniczku praktyk odbycie codziennych zajęć przez studenta.
 • Po zakończeniu praktyki opiekun merytoryczny wystawia studentowi zwięzłą opinię wraz z propozycją oceny końcowej.
 • Opinia powinna być rzeczywistym odzwierciedleniem stosunku studenta do przydzielanych mu zadań.
 • Zachowania praktykanta wskazujące na brak zaangażowania podczas praktyki powinno znaleźć odzwierciedlenie w opinii końcowej.
 
§ 4
 
Obowiązki studenta wobec PPP podczas praktyk jak i po ich zakończeniu
 
Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać poniżej wymienionych zasad, w związku z odbywaniem na terenie PPP nr 10 praktyk:
 1. Przebywając na terenie PPP nr 10 zobowiązuję się do przestrzegania etyki zawodowej oraz profesjonalnych standardów współpracy z klientem  (omawiania spraw związanych z uczestniczącym w zajęciach/diagnozie klientem  PPP nr 10 tylko i wyłącznie z osobami, które są zaangażowane w ten proces, tj. osobą prowadzącą zajęcia/diagnozę oraz tylko za zamkniętymi drzwiami – w sali, w której odbywają się zajęcia/diagnoza).
 2. Przyjmuję do wiadomości, że:
 • niedopuszczalne jest omawianie spraw klienta na korytarzu PPP nr 10, na terenie szkoły, w kawiarni/ innej sytuacji publicznej
 • podjęcie zachowania niezgodnego z powyższą regułą skutkować będzie niezaliczeniem praktyk oraz złożeniem pisemnej informacji o podjęciu nieetycznego zachowania do władz uczelni
 • jestem odpowiedzialny za zebrane przez siebie dane dotyczące diagnozy/terapii bez danych osobowych dotyczące klienta PPP nr 10 (brudnopis z notatkami, notatkę elektroniczną, pracę zaliczeniową)
 • we wszystkich materiałach pisemnych powinienem/am posługiwać się tylko i wyłącznie inicjałami klienta, zapisywanie danych metrykalnych danych teleadresowych klienta jest niedopuszczalne
 • po zakończeniu zajęć, zgromadzone dane powinienem włożyć do teczki klienta, która pozostaje na terenie PPP nr 10
 • moje brudnopisy powinienem skutecznie zniszczyć, a materiały elektroniczne usunąć z nośników pamięci
  • zalecaną praktyką jest posiadanie zaszyfrowanego dysku (zgodnie z wytycznymi GIODO)
  • zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych przetwarzanych przeze mnie na terenie poradni i poza nią
  • praktykant zapoznaje się z klauzulą informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych na stronie PPP w zakładce http://ppp10.waw.pl/praktyki-i-praca/wolontariat
  • praktykant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PPP w celach odbycia praktyk zawodowych.
 
Warunki końcowe

Współpracujemy wyłącznie ze studentami wysoko zmotywowanymi do poznania funkcjonowania placówki, dlatego przyjmujemy na praktyki ograniczoną ilość studentów (dwie osoby miesięcznie). Kandydatów na praktykantów i praktykantki zapraszamy na rozmowę po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą zajmującą się praktykami.
 

Załączniki:
 1. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z regulaminem. (chwilowo nieaktywne)
 2. Oświadczenie wolontariusza o stosowaniu monitoringu (doc)
 
Ochrona danych osobowych (dowiedz się więcej)